skip to Main Content

Vragen aan College inzake plaatsing van teveel statushouders in de wijk Zwartenhoek in Monster

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

12 april 2023

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake plaatsing van teveel statushouders in de wijk Zwartenhoek in Monster

 

Vraag 076 2022-2026

Edelachtbaar College,

De hierboven genoemde woonwijk Zwartenhoek in Monster bestaat uit een mengeling van koopwoningen en huurwoningen. In de huurwoningen zijn de afgelopen jaren steeds meer statushouders gekomen. Op zich hebben de bewoners daar weinig moeite mee als de statushouders zich aanpassen, maar men ondervindt best we veel overlast van de statushouders. Voorts wonen in de betreffende straat ook veel gezinnen afkomstig uit Den Haag, die ook best wel een andere wijze van leven hebben dan de andere bewoners, die vaak al tientallen jaren in Zwartenhoek wonen.

Sociale huurwoningen worden dus vooral toegewezen aan statushouders, maar ook aan gezinnen uit Haagse wijken. De omwonenden zijn zich ervan bewust dat statushouders een woning moeten hebben, maar dat er dan veel meer spreiding zou moeten zijn. Alleen al in de Mesdag wonen twee families afkomstig van oorsprong uit Den Haag, één gezin uit Iran, één gezin uit Syrië en een gezin uit Eritrea. Ook in de Breitner en de Wiegers wonen veel statushouders en niet van oorsprong Westlands gezinnen. Hetzelfde geldt voor de buurt in en achter de Slangenburch. Ook daar wonen veel gezinnen uit Syrië, Eritrea, Afghanistan. Ook zien bewoners dat van een goede inburgering geen sprake is omdat Nederlands nauwelijks gesproken wordt en de betreffende bewoners ook zich niet verstaanbaar kunnen maken en ook niet duidelijk is wat van hen gevraagd wordt.

Daarbij komt dat ook de buitenkant van de woningen waar de betreffende gezinnen woonachtig zijn, te wensen overlaat. Zo is er één woning waar het onkruid tot aan het raam staat en bij een andere woning staan ongeveer 20 fietsen. Bewoners hebben getracht om in gesprek te komen, maar dat heeft alleen maar tot tegenacties geleid zoals het bekrassen van auto’s en het pesten van de kinderen. Klachten bij Arcade over geluidsoverlast, overlast omdat er auto’s op de straat worden neergezet, feesten waar vele tientallen mensen aanwezig zijn en zelfs Eritreeërs uit Zweden zich melden, zijn schering en inslag. Meldingen bij de wijkagent mochten ook niet tot enige verbetering leiden.

Dit kan niet zo doorgaan.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  1. Waarom wordt niet meer aan spreiding gedaan door de woningcorporatie en kunne daarvoor geen afspraken gemaakt worden met woningcorporaties wat een bepaalde wijk kan hebben aan meestal al probleemgezinnen uit Den Haag die verhuizen naar Westland ofwel aan de huisvesting van statushoudersgezinnen met meestal heel veel kinderen?
  2. Is het mogelijk dat er in zo’n wijk als Zwartenhoek een betere begeleiding plaatsvindt van bewoners waarvan duidelijk is dat zij toch moeite hebben om zich aan te passen en wat kan het College doen om de irritaties in Zwartenhoek te doen afnemen?
  3. Wat kan het College doen om de leefomgeving van de al heel lang aan de Mesdag wonende bewoners te verbeteren?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

Back To Top