skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake plan van aanpak voor oudere Westlanders zonder baan

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake plan van aanpak voor oudere Westlanders zonder baan

 

Vraag 198 2014-2018

 

 

Edelachtbaar College,

 

Onze fractie wordt geregeld benaderd door Westlanders, meestal net boven de 50 die door onvoorziene omstandigheden en vaak na een langdurig dienstverband, in een positie geraakt zijn dat zij geen werk meer hebben. Vele tientallen jaren zijn ze vaak voor één werkgever in de tuinbouw werkzaam geweest en na reorganisatie/stopzetting bedrijf, zijn ze weer aangewezen op de arbeidsmarkt. Op die arbeidsmarkt zijn er weinig of geen mogelijkheden voor die personen en als er al mogelijkheden zijn dan is dat meestal, gezien de gewijzigde wetgeving, een tijdelijk arbeidscontract hetwelk weer wordt beëindigd wanneer dat voor de werkgever goed uitkomt. Vaak wordt door die betreffende personen gewezen op uitlatingen door het College over tewerkstelling van statushouders en ook de inspanningen van maatschappelijk verantwoord ondernemen en de gemeente Westland voor bepaalde doelgroepen. Waarom wordt aan die groepen wel bijzondere aandacht besteed en aan toch een groep van grote omvang zoals hiervoor geschetst niet. Ook vindt natuurlijk verdringing plaats door arbeidsmigranten omdat die goedkoper en flexibeler zijn. Begeleiding door het UWV en de gemeente wordt in zijn algemeenheid niet voldoende bevonden.

 

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat vorenstaande groep inwoners van Westland, die door omstandigheden die buiten hun macht liggen geen werk hebben, er in vrij groten getale zijn uitgaande van de binnen Westland bekende cijfers?
  • Is het College bekend hoeveel personen tussen de 50 en 68 die hun hele leven in de tuinbouw werkzaam zijn geweest, op dit moment geen werk hebben?
  • Is het College bereid voor die groep personen een apart plan van aanpak te maken met een eigen fonds om op die wijze voor die mensen het werk en dus levensgeluk weer terug te bezorgen?
  • Is het mogelijk om de betreffende groep personen in beeld te brengen en eventueel daarop apart in te zetten?
  • Is het mogelijk om eventueel vorenstaande groep personen in het door de gemeente financieel gesteunde maatschappelijk verantwoord ondernemen in te laten schrijven zodat ook die personen worden meegenomen en meer aandacht krijgen?

 

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

 

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig

P.J.L.J. Duijsens,

Fractievoorzitter

 

 

 

Back To Top