skip to Main Content
Vragen Aan College Inzake Plan De Harmonie

Vragen aan College inzake plan de Harmonie

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

7 augustus 2019

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake plan de Harmonie

 

Vraag 737 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Het College beantwoordt op 31 juli de op 15 juli 2019 gestelde vragen van Westland Verstandig over het plan de Harmonie.

Allereerst is gevraagd om de afwegingen die gemaakt zijn om voor dit plan te kiezen. Ten onrechte geeft het College aan dat “deze afwegingen reeds uitgebreid aan u toegelicht” zijn tijdens de raadscommissie Ruimte van 25 juni 2019. Ook als u de beelden bekijkt en het geluid naluistert, zal het College toch moeten constateren dat tijdens de commissievergadering over het voorontwerpbestemmingsplan gesproken is, over het advies van de Monumentencommissie en de milieu effectrapportage en de wenselijkheid om de adviezen van de CHER op te nemen in de planvoorschriften. De wethouder heeft dat allemaal terzijde geschoven en vond het absoluut niet nodig. Daarna heeft Westland Verstandig de vraag geformuleerd om van het College te vernemen welke afwegingen ertoe geleid hebben om deze wijze van bebouwen mogelijk te maken. Die vraag wordt beantwoord en ook waarom de maatschappelijke bestemming gewijzigd wordt in woonbestemming.

De fractie van Westland Verstandig vraagt zich af waarom uw College op een wijze reageert (door aan te geven dat uitgebreid eerder tijdens de commissievergadering een en ander is toegelicht), terwijl dat niet correct is omdat tijdens de commissievergadering over het voorontwerpbestemmingsplan gesproken is.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Waarom reageert het College op deze wijze en waarom wordt niet gewoon de vraag beantwoord zonder poespas en blabla zoals nu gebeurd is? Kan het College zich voorstellen dat daarmee het vertrouwen van een raadsfractie in het College c.q. collegeleden, enigszins wordt geschaad omdat we ervan uit moeten kunnen gaan dat het College weet wat zij tijdens commissievergaderingen naar voren brengt en ook weet waar vragen betrekking op hebben?
  • Is het College bereid om hier excuses voor te maken?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig,
P.J.L.J. Duijsens
Fractievoorzitter

 

Back To Top