skip to Main Content

Vragen aan College inzake Poeldijk

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

22 november 2022

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake Poeldijk

Vraag 035 2022-2026

Edelachtbaar College,

Inmiddels ontving de fractie van Westland Verstandig een delegatie uit Poeldijk die een vervolg wenst te krijgen op de eerdere toezeggingen die door het vorige College gedaan zijn. Zij zien nog steeds te weinig actie. In het actieprogramma van de nieuwe coalitie is het aanzien van de Voorstraat en de inrichting daarvan als een snel voor mekaar punt opgenomen. Ook dat schept natuurlijk verwachtingen.

Ze hebben de navolgende zaken die in ieder geval eenvoudig te realiseren zijn:

  • Zij attendeerden al eerder het vorige College erop dat bij de Jan Barendselaan borden staan die vooral voor buitenlandse vrachtwagenchauffeurs tot grote problemen leiden omdat ze doorrijden totdat ze niet meer verder kunnen en dan allerlei maneuvers moeten gaan uithalen. Dus de borden aanpassen. Zie foto’s die bijgevoegd worden. foto’s behorende bij art. 42-vraag 035
  • Bij de Rijsenburgerweg tegenover de Jumbo en de Poeldijksevaart zijn twee zebrapaden nodig om het oversteken verkeersveiliger te maken.
  • Op de Jan Barendselaan zouden meer borden met 30 km geplaatst worden terwijl er voorts een telling van het autoverkeer zou plaatsvinden. Noch de borden noch de telling is geschied. Wanneer gaat dat wel plaatsvinden?
  • Een dringend verzoek is om het pleintje en de doorgang naar de Jumbo vanuit de Voorstraat op te knappen; Wanneer vindt bebouwing plaats van de plek waar het pand door de eigenaar gesloopt is? Wat is daar bij het College van bekend en waar zitten de “pijnpunten”. Zijn die snel oplosbaar?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

Back To Top