skip to Main Content

Vragen aan het College inzake positie gemeentewerven Westland

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake positie gemeentewerven Westland

Vraag 292 2014-2017

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt bericht dat de gemeentewerven in ’s-Gravenzande en Monster door het College gesloten zouden gaan worden en dat de gemeentewerf Naaldwijk in de toekomst nog de enige gemeentewerf is.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Klopt dit en zo ja, waarom is dit niet met de Raad gecommuniceerd? Sprake is er zelfs van dat de gemeentewerf ‘s-Gravenzande al verkocht zou zijn aan een derde. Is dit juist?
  • Welk beleid heeft het College ten aanzien van de gemeentewerffunctie in Westland en is het College het niet met de fractie van Westland Verstandig eens dat de huidige werven in de diverse kernen gehandhaafd moeten worden?
  • Als het juist zou zijn dat in Naaldwijk alles geconcentreerd wordt, hoe wordt dan voorkomen dat de daar al aanwezige verkeersdrukte van inwoners die afval daar wensen af te leveren, tot een verder onaanvaardbaar niveau zal komen?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top