skip to Main Content

Vragen aan het College inzake positie Havenplein

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake positie Havenplein

Vraag 328 2014-2017

Edelachtbaar College,

Omwonenden van het Havenplein beklagen zich over het niet afdoende rekening houden met hun belangen bij de herinrichting van het Havenplein. De vraag is wat die bewoners nog kunnen verwachten van het College.

Dit leidt tot de volgende vragen.

  • Is het College bereid om met de bewoners direct in overleg te treden over de eventuele herinrichting van het Havenplein en is het College bereid om met de belangen van die omwonenden rekening te houden voor wat betreft de verdere invulling en planningen?
  • Onze fractie heeft eerder al aangegeven dat de herinrichting van het Havenplein wellicht het beste kan wachten op de totale herinrichting van de plek waar nu het gemeentehuis staat. Is dat toch niet een meer realistische benadering en wordt op die wijze ook niet voorkomen dat dubbele kosten gemaakt worden doordat eerst nu het Havenplein heringericht wordt om daarna pas de locatie van het gemeentehuis op te pakken?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

 

 

Back To Top