skip to Main Content
Vragen Aan College Inzake Problematiek Rondom Vestia

Vragen aan College inzake problematiek rondom Vestia

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

23 mei 2019

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake problematiek rondom Vestia

 

Vraag 709 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

De problematiek rondom Vestia is algemeen bekend. Vanochtend stond in het Financieel Dagblad bijgaand artikel dat Vestia ruim 10.000 in de verkoop zet. Ook Westland wordt daarbij genoemd en er wordt aangegeven dat Vestia haar complete bezit in Westland wil verkopen. Eerder heeft het College al melding gemaakt van overleggen met Vestia al of niet middels de bestaande woningcorporaties in Westland.

Dit leidt tot de navolgende vragen:

  • Zijn er inmiddels vorderingen in de overleggen zoals die tot nog toe gevoerd zijn?
  • Is het College bekend met het nu concrete voornemen van Vestia om alle woningen in Westland te verkopen?
  • Is dit niet de tijd om te bezien of de gemeente Westland in deze de woningen kan verwerven en weer een woningbedrijf kan gaan exploiteren waarbij de gemeente het beheer voert?
  • Welk noodscenario ligt er bij de gemeente klaar voor het geval mocht blijken dat geen van de bestaande woningcorporaties de woningen wil overnemen?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

bijlage art. 42-vraag 709 artikel FD Vestia 23-5-19

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig,
P.J.L.J. Duijsens
Fractievoorzitter

 

Back To Top