skip to Main Content
Vragen Aan College Inzake Problemen Centrum Monster

Vragen aan College inzake problemen centrum Monster

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

4 juli 2019

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake problemen centrum Monster

 

Vraag 720 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie is wederom benaderd door een aantal bewoners uit Monster die ernstige problemen blijven houden met het parkeren. Op korte termijn zal daar toch een oplossing voor moeten komen omdat de problemen thans best wel groot zijn en de leefomgeving negatief beïnvloeden. Weliswaar wordt steeds geschermd met een centrumplan en zelfs sloop van het gemeentehuis wat mogelijkerwijs meer parkeerruimte zal gaan opleveren, maar dat zijn allemaal plannen voor de toekomst. Op korte termijn moeten maatregelen genomen worden. Het betreft grotendeels senioren die het niet echt aantrekkelijk vinden om op plannen op lange termijn te moeten wachten.

Een andere klacht binnen Monster is de kwaliteit van de openbare ruimte. Nu heeft onze fractie daar in het kader van de gebiedsgerichte plannen opmerkingen over gemaakt dat het kwaliteitsniveau omhoog moest, maar dat is door de meerderheid van de Raad van de hand gewezen. Ten onrechte nu blijkt weer. Onkruid op de trottoirs tiert welig en in het bijzonder tegen de gebouwen aan. Veegwagens doen hun werk, maar die pakken alleen maar de middenstroken en laten de zijstroken onbewerkt, hetgeen weer een slonzige en rommelige toestand oplevert.

De vraag is of het College daarmee bekend is en of het kwaliteitsniveau wat het College aan de Raad heeft voorgehouden, gehaald wordt ofwel dat hier een bijstelling op het kwaliteitsniveau voor het centrum van Monster moet plaatsvinden.

Voorts wordt aandacht gevraagd voor een aantal onveilige punten in het centrum van Monster waar met name bromfietsen en fietsers onveilig zijn en dus ook op hun beurt weer gevaarlijk zijn voor automobilisten. Vaak zijn kleine ingrepen al nuttig zoals het aanbrengen van spiegels. De bewoners hebben daar om gevraagd, maar dat wordt categorisch geweigerd omdat dat allerlei niet uitgesproken bezwaren zou opleveren.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het College bereid om de hiervoor beschreven problematieken op korte termijn beet te pakken en wellicht daarover in overleg te gaan treden met de bewoners van het centrum van Monster, zodat op korte termijn oplossingen op maat gecreëerd kunnen worden waar de bewoners zich ook in kunnen vinden, zodat de leefomgeving weer plezieriger gaat worden?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig,
P.J.L.J. Duijsens
Fractievoorzitter

 

Back To Top