skip to Main Content

Vragen aan College inzake problemen met riolering in Westland

2 juli 2024

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake problemen met riolering in Westland

Vraag 230 2022-2026

Edelachtbaar College,

Frequent wordt onze fractie benaderd door bewoners uit Westland die problemen hebben met de riolering en die van de gemeente te horen krijgen dat zij voor de kosten daarvan moeten opkomen, terwijl vaak de riolering zich bevindt onder de openbare weg en dan een schakelstuk is tussen de woning en het hoofdriool dat midden onder de straat loopt. Vaak is de oorzaak van de breuk of de lekkage de wegwerkzaamheden ofwel het te veelvuldig en te zwaar verkeer wat over de weg rijdt. Het lijkt dan niet redelijk om de eigenaar van de woning aansprakelijk te stellen voor de reparatie tot aan het hoofdriool.

Wat is het beleid daarvan voor de gemeente omdat de kosten die dan de eigenaar van de woning moet dragen, best wel aanzienlijk zijn.

Voorts moet heel lang gewacht worden voordat het rioolherstel plaatsvindt, hetgeen best wel hinderlijk is omdat men dan zelf in de stank zit in de woning.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  1. Welk beleid hanteert het College met betrekking tot het vorenstaande, omdat in andere gemeenten een veel royaler beleid met betrekking tot de rioolherstelwerkzaamheden wordt aangehouden?
  2. Kan de hersteltermijn worden ingekort waardoor het stankprobleem sneller wordt opgelost?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

Back To Top