skip to Main Content
Vragen Aan College Inzake Problemen Rondom De Poelzone Met De Akkerdistel

Vragen aan College inzake problemen rondom de Poelzone met de Akkerdistel

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake problemen rondom de Poelzone met de Akkerdistel

 

Vraag 693 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie is andermaal benaderd door één van de tuinders waarvan een bedrijf direct grenst aan de Poelzone. Eerder is discussie geweest of de Akkerdistel nu wel of niet vanuit de Poelzone het bedrijf is binnengewaaid. De betreffende kweker heeft inmiddels zijn bedrijf laten stomen en nog steeds komt de Akkerdistel naar boven en wel aan de zijde waar de Poelzone gelegen is. Eerder is daarover al uitvoerig overleg gevoerd met diverse instanties en men bleef ontkennen dat de Akkerdistel in de Poelzone aanwezig is en ook dat de Akkerdistel zich kon verspreiden in de kassen van de betreffende tuinder.

Uit bijgaande foto’s blijkt het tegendeel. Op dit moment wordt de slateelt ernstig verstoord door spontaan opkomende distels.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Heeft het College inmiddels laten bezien in hoeverre de Akkerdistels die voorkomen in de bedrijven langs de Poelzone voortkomen uit de distels die in de Poelzone in de zomerperiode welig tieren?
  • Welke maatregelen gaat uw College nemen om een en ander te voorkomen en vindt dan ook compensatie plaats van de betreffende kwekers?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig,
P.J.L.J. Duijsens
Fractievoorzitter

 

Back To Top