skip to Main Content

Vragen aan College inzake Regiotaxi

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake Regiotaxi

Vraag 506 2018-2022

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt benaderd door een aantal personen die Regiotaxi aanvroegen en die die taxi ook verkregen. Echter de personen van de Gemeente – WMO – hebben op eigen initiatief een keukentafelgesprek ervan gemaakt en daarvan is ook een rapportage opgemaakt. Vervolgens moeten degene die het keukentafelgesprek hebben deelgenomen het verslag voor akkoord ondertekenen anders komt de aanvraag voor Regiotaxi in gevaar. De betreffende mensen zijn erg boos over de situatie en zijn vinden dat een aanvraag voor het krijgen van Regiotaxi wordt misbruikt. De betreffende personen hebben getracht contact te krijgen met de Gemeente maar dat lukt dan ook weer niet omdat niemand bij de afdeling WMO de betreffende personen te woord wil staan.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is de Wethouder bekend met vorenstaande praktijk dat bij een aanvraag voor Regiotaxi ook direct een keukentafelgesprek gehouden wordt en dat dan een rapportage ondertekend moet worden?
  • Wat gebeurt er met de betreffende rapportage en wordt deze zoals ons wordt ingegeven doorgegeven aan de hulpverleners?
  • Waarom worden dit soort procedures gevolgd bij een eenvoudige aanvraag zoals Regiotaxi?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter 

Back To Top