skip to Main Content

Vragen aan College inzake Regiotaxi

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake Regiotaxi

Vraag 360 2014-2017

Edelachtbaar College,

Bij onze fractie zijn de afgelopen weken klachten binnengekomen over Regiotaxi en de stiptheid van het maken van afspraken. Vandaag wordt ook in de Telegraaf melding gemaakt van honderden klachten over Regiotaxi. Het betreft klachten van Westlandse inwoners die op een rolstoel zijn aangewezen en die rolstoel dan weer te groot is om meegenomen te worden omdat een verkeerde taxi is gestuurd als wel het niet nakomen van ophaal- dan wel terughaalafspraken waardoor meerdere uren soms gewacht moet worden.

Anders dan in de Telegraaf wordt aangegeven, betreft het zeker niet het gevolg van een nieuw reserveringssysteem, maar heeft Regiotaxi de zaak structureel niet op orde.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Welke maatregelen treft de gemeente richting Regiotaxi om aan de klachtenstroom een einde te maken?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top