skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake reikwijdte Meldpunt Leefomgeving

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het oude Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake reikwijdte Meldpunt Leefomgeving

 

Vraag 225 2014-2018

 

Edelachtbaar College,

Bij onze fractie komen geregeld berichten binnen van Westlandse inwoners die een overlastsituatie in hun directe leefomgeving willen melden bij het Meldpunt. Het gaat dan vaak om irritatie-opleverend gedrag danwel een irritatie opleverende situatie bij of in de buurt van de woning.

Meldpunt Leefomgeving geeft heel vaak aan dat zij niets kan doen en verwijst de betreffende inwoners naar de wijkagent. Dit leidt tot de vraag hoever het Meldpunt Leefomgeving gaat en waarom klachten niet in ontvangst worden genomen en die dan door het Meldpunt zelf bij de wijkagent worden geplaatst.

Dit leidt tot de volgende vragen:

 

  1. Tot hoe ver gaat het Meldpunt Leefomgeving en waarom worden klachten zoals hiervoor beschreven niet ook in ontvangst genomen en afgewikkeld en worden deze door het Meldpunt niet zelf al doorgezet naar de wijkagent of BOA of buurtpreventie?
  2. Is het College bereid om alsnog dit soort meldingen op een klantvriendelijkere wijze te verwerken, door deze wel in ontvangst te nemen en zelf ervoor zorg te dragen dat de wijkagent/BOA/buurtpreventie of contact opneemt met de klager ofwel de kwestie beziet en nagaat wat de oplossing is of mogelijkerwijs kan zijn.

 

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top