skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake rolstoeltoegankelijkheid van de plekken waar de 4 mei-herdenking plaatsvindt

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake rolstoeltoegankelijkheid van de plekken waar de 4 mei-herdenking plaatsvindt

 

Vraag 180 2014-2018

 

Edelachtbaar College,

 

In de grotere kernen vinden jaarlijks de oorlogsslachtofferherdenkingen plaats op 4 mei. Recent bleek in De Lier dat vanwege de aanwezige vrij hoge stoeprand de 4-mei herdenking niet direct toegankelijk was voor rolstoelgebruikers. Onbekend is hoe dat bij de andere herdenkingsplekken geregeld is. Het lijkt goed om hier de nodige aandacht aan te besteden. In De Lier waren zeker drie personen die aangewezen zijn op een rolstoel niet in de gelegenheid om langs het monument te gaan. Het moet eenvoudig in het kader van de normale beheerswerkzaamheden mogelijk zijn, zonder al te veel kosten, om hier een voorziening te treffen waardoor de opgang mogelijk wordt.

 

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is uw College bekend met de situatie in ieder geval in De Lier? Is het College bereid om dit aan te passen?
  • Hoe staat het met de andere 4 mei-herdenkingsplekken? Bestaat daar een rechtstreekse rolstoeltoegankelijkheid?

 

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

 

Hoogachtend,

U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig

P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top