skip to Main Content

Vragen aan het College inzake Schefferkamp

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake Schefferkamp

Vraag 313 2014-2017

Edelachtbaar College,

Inmiddels zijn er voortschrijdende inzichten inzake de Schefferkamp. Het Rijk geeft aan dat de gronden al verkocht zijn aan de gemeente. Volgens het Kadaster staan de gronden op naam van Defensie.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Heeft de gemeente Westland inmiddels de gronden verworven middels een koopcontract en wat is de betaalde koopsom?
  • Waarom is dit perceel zo nodig voor de glastuinbouw?
  • Is het College wel voornemens om de belangen van de dieren die in deze betrokken zijn te respecteren?
  • Waarom doet het College zo lastig over behoud van dit stukje natuur in Westland?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top