skip to Main Content

Vragen aan College inzake situatie rondom bouwweg Watertuinen te Maasdijk

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

18 oktober 2021

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake situatie rondom bouwweg Watertuinen te Maasdijk

Vraag 1134 2018-2022

Edelachtbaar College,

Bij onze fractie zijn geweest een aantal bewoner van de Watertuinen die zich ernstig zorgen maken over de bouwweg die destijds door de ontwikkelaar is aangelegd voor de bouw van fase 2 en 3 van Watertuinen. Fase 2 en 3 zijn inmiddels voltooid en toch wordt de bouwweg niet verwijderd. Toegezegd werd destijds, zelfs op schrift, dat na het opleveren van fase 3 de bouwweg verwijderd zou worden en dat de bewoners aan die bouwweg dan zouden krijgen wat zij konden verwachten op basis van het vigerende bestemmingsplan maar ook op basis van de verkoop ongeveer 11 jaar geleden.

Nu blijken er geruchten te bestaan dat de bouwweg er blijft en dat de Gemeente daaraan medewerking verleent. De bewoners hebben getracht duidelijkheid te krijgen, maar dat is niet gelukt.

Voorts vragen zij zich af in hoeverre zij betrokken worden bij eventuele besluitvorming in deze en waarom zij tot nog toe niets vernomen hebben. De ontwikkelaar hult zich in zwijgen.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Was het College bekend met vorenstaande bouwweg en wanneer gaat die bouwweg verwijderd worden?
  • Als er andere plannen zijn met de bouwweg waarom worden de omwonenden niet geïnformeerd?
  • Welke besluiten zijn nodig mocht er toch sprake zijn van een andere bestemming dan bouwweg? Kan het College daar inzicht in geven?
  • Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat als aan de betreffende bewoners is toegezegd dat de bouwweg tijdelijk zou zijn, dat het dan eigenlijk niet hoort dat de bouwweg nu in een definitieve weg wordt getransformeerd?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

Back To Top