skip to Main Content

Vragen aan College inzake situatie rondom Dresdenweg-Van der Horstweg in ‘s-Gravenzande

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

13 januari 2023

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake situatie rondom Dresdenweg / Van der Horstweg in ‘s-Gravenzande

Vraag 054 2022-2026

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt veelvuldig benaderd over de situatie rondom de Dresdenweg / Van der Horstweg en ook over het parkeerterrein Zandeveltplein in ‘s-Gravenzande.

De bewoners zijn verheugd over de reconstructie die heeft plaatsgevonden, maar zouden nog gaarne een zebrapad aangebracht zien worden ter hoogte van Hoogvliet.

Ook het parkeerterrein Zandeveltplein zou veel efficiënter en veiliger kunnen worden ingedeeld met geringe investering, bijvoorbeeld één ingang en één uitgang en dat er rondgereden kan worden. Het is nu vaak chaos en schades door inparkeren, wegrijden en onduidelijkheid wie wat gaat doen.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het College bereid om een zebrapad aan te leggen bij Hoogvliet, zodat bezoekers veilig kunnen oversteken?
  • Is het College bereid om het parkeerterrein Zandeveltplein efficiënter en veiliger in te delen zoals hiervoor is aangegeven?
  • Wanneer zou dat eventueel uitgevoerd kunnen worden?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

Back To Top