skip to Main Content

Vragen aan het College inzake situatie rondom de Haagweg in Monster

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake situatie rondom de Haagweg in Monster

 

Vraag 260 2014-2018

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie is benaderd door een aantal bewoners van de Haagweg in Monster terzake van het navolgende. In het vigerende bestemmingsplan “West Made” vastgesteld door de Raad in 2005, is de Haagweg opgenomen als weg binnen de bebouwde kom. Omdat dat plan niet wordt uitgevoerd en op dit moment allerlei deelplannen worden vastgesteld waarin de Haagweg niet betrokken is, ontstaan er problemen rondom de status van de Haagweg. Er zijn parkeerproblemen, er wordt niet gehandhaafd op hoge snelheden van auto’s en scooterverkeer en er is sprake van ernstige geluidshinder. De Gemeente Westland gaat niet over tot het inrichten van de Haagweg als een weg binnen de bebouwde kom en neemt ook geen besluit om de Haagweg nader aan te passen. Diverse bewoners hebben daar de Gemeente en ook de Provincie op aangesproken en dit jaar nog zou een plan komen met betrekking tot de herziening van het bestemmingsplan waarbij ook de Haagweg betrokken zou worden en de herstructurering van de Haagweg. Tot nog toe hebben zij niets vernomen. Wel worden allerlei deelplannen gereed gemaakt en ook in procedure gebracht. Daarbij wordt echter de Haagweg niet betrokken omdat het om deelplannen gaat met een beperkt aantal woningen die dan door de De Westlandse Zoom of een derden gerealiseerd gaat worden.

 

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is uw College bekend met de klachten van bewoners omtrent de status en de inrichting van de Haagweg?
  • Waarom wordt de Haagweg niet conform het vigerende bestemmingsplan “West Made” verder aangepakt?
  • Is de toezegging dat nog dit jaar de Haagweg wel zou worden opgenomen in een nieuw bestemmingsplan en ook de herstructurering van de Haagweg aangepakt zou worden correct?
  • Zo ja, wordt deze toezegging nagekomen en wat gaat dat dan inhouden?
  • Is het correct om wel deelplannen te ontwikkelen maar de Haagweg buiten beschouwing te laten?
  • Is het College bereid om een fundamentele oplossing voor de Haagweg en de ontsluiting van de nieuwe woonwijken te realiseren, of met een plan voor de Haagweg en de ontsluiting van de woonwijken te komen?
  • De recente problematiek inzake de zogenaamde Tuidersweg illustreert voor het niet fundamenteel aanpakken van de ontsluitingsproblematiek. Is dit een juiste vaststelling?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

 

Back To Top