skip to Main Content

Vragen aan College inzake slecht straatwerk stoepen

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

14 oktober 2019

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake slecht straatwerk stoepen

 

Vraag 763 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

In onze burgerkantoren komen geregeld mensen die met een rollator moeten lopen en die aangeven dat over stoepen lopen nog steeds heel lastig is vanwege niet egaal straatwerk. Dit is voor zowel ’s-Gravenzande als Naaldwijk het geval. Gewezen wordt op de buurt rondom het Marktplein en de buurt rondom het Ahornplein beiden in ’s-Gravenzande en de Dijkweg in Naaldwijk. Voor wat betreft de Dijkweg weten de bewoners te melden dat recent tegels zijn aangekruist die ongelijk zouden liggen en daar is wel aan gewerkt maar het heeft tot geen enkele verbetering geleid. Onze fractie heeft dat ook zelf geconstateerd en een stukje Dijkweg in de buurt van de Sint Martinusstraat is een aanfluiting en zal ook niet voldoen aan het in de ogen voor onze fractie te lage beheersniveau waar stoepen aan moeten voldoen in Westland. De stoep is gewoon een groot hobbelpad.

Dit leidt tot de navolgende vragen:

  • Waarom wordt aan het vorenstaande probleem wat al vaker is aangekaart geen aandacht gegeven?
  • Voor met name mensen met een beperking en mensen die gebruik moeten maken van een rollator is het hebben van een goede stoep natuurlijk elementair. Is het College het daar mee eens en waarom wordt er niets aan gedaan?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig,
P.J.L.J. Duijsens
Fractievoorzitter

 

Back To Top