skip to Main Content

Vragen aan College inzake slechte communicatie vanuit de gemeente en onveilige verkeerssituatie

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

15 oktober 2021

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake slechte communicatie vanuit de gemeente en onveilige verkeerssituatie

 

Vraag 1126 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

In de nieuwbouwwijk Dijckerwaal bij de Grote Vos is een bouwweg aangelegd die vanwege stagnatie van de bouw vooralsnog in stand gelaten zal worden. De bouwweg levert onveilige situaties op voor kinderen, omdat er te hard gereden wordt. Nadat het College erop aangesproken is, zijn er wel 30 km-borden geplaatst, maar zoals zo vaak helpt dat niet. Er zullen aanpassingen aan de weg dienen plaats te vinden. Gedacht wordt aan drempels zoals die ook liggen op de bouwwegen in Hoogeland ofwel aanpassing van de weg door versmalling. Nu levert de situatie grote onveiligheid op voor met name kinderen die naar de speelweide gaan of daar van terugkomen. Het is gewoon wachten op een ongeval.

De bewoners hebben dat diverse malen trachten bespreekbaar te krijgen met het College, maar uiteindelijk nadat aanvankelijk wel gereageerd werd, wordt nu al weer maanden niet gecommuniceerd en wordt ook niet gereageerd op mails. Dat is onwenselijk.

Voorts storen de bewoners zich aan de bouwhekken zoals die zijn aangebracht, terwijl op de plek waar de bouwhekken staan zeer wel geparkeerd zou kunnen worden. Als de bouwhekken een aantal meters teruggeplaatst worden, kan dat parkeren doorgaan. De vraag is overigens of er bouwhekken in een woonwijk geplaatst moeten worden, zeker als dat nog lange tijd gaat duren.

Ook is bij de Grote Vos een terrein met bouwmateriaal volgestapeld en ook dat is al heel lang de situatie en zal nog wel de komende tijd gaan duren. Dit geeft een rommelig aanzien en die ergernis is kan gemakkelijk worden weggenomen bij mensen. Een kwestie van goede organisatie door de bouwers, dan wel van degene van wie de bouwmaterialen zijn.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het College bereid om direct in overleg met de bewoners te komen tot een aanpassing van de bouwweg bij de Grote Vos, zodat een verkeersveilige situatie ontstaat en de bewoners tevreden zullen zijn met de ontstane situatie?
  • Hoe lang wordt de bouwweg nog door het College gedoogd? Het kan toch niet zo zijn dat bij het uitlopen van de bouwwerkzaamheden de bouwweg nog jarenlang er zal zijn?
  • Is het College bereid om de bouwhekken bij de plek waar appartementen gepland zijn, maar die vooralsnog niet zullen gaan komen, terug te plaatsen zodat daar wel geparkeerd kan worden en is het College bereid om in plaats van de bouwhekken andere voorzieningen te treffen die veel omgevingsvriendelijker zijn?
  • Kan het College ervoor zorgdragen dat de bouwmaterialen die nu erg slordig op een perceel zijn gestapeld, weggehaald worden zodat de buurt weer een fris en mooi uiterlijk krijgt, wat een nieuwe woonwijk als deze gewoon verdient?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

Back To Top