skip to Main Content

Vragen aan het College inzake slechte staat fietsstroken naast Herenstraat Wateringen

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake slechte staat fietsstroken naast Herenstraat Wateringen

Vraag 263 2014-2018

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt benaderd door een aantal inwoners van Wateringen die zich beklagen –en dat ook eerder aan de gemeente hebben doorgegeven zonder resultaat- over de slechte staat van de fietsstroken die langs de Herenstraat in Wateringen lopen richting het Oosteinde. De verkeersveiligheid van met name fietsers is ernstig in geding.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is uw College bekend met de slechte staat van de fietsstroken langs de Herenstraat?
  • Waarom is dit niet beetgepakt en wanneer gaat dat wel gebeuren?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig

P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

 

Back To Top