skip to Main Content

Vragen aan College inzake slechte toestand fietspad De Lier langs de Lee

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

 

16 maart 2021

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake slechte toestand fietspad De Lier langs de Lee

 

Vraag 1003 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie is benaderd door inwoners uit De Lier over de slechte staat van het fietspad langs de Lee richting Laan van Adrichem / Blaker. Ongelijke tegels en grote ruimten tussen de tegels. Onveilig, gevaarlijk en dus ongewenst. Snel onderhoud door de tegels recht te leggen is gewenst. Een en ander zeker daar er ook veel wandelaars gebruik maken van het pad.

Eerder stelden wij een vraag over het deel wat het Muziekpad heet langs de Lee in De Lier zoals aangegeven op de plattegrond met B. Bij memo van 16 juni 2020 gaf het College aan dat het College de behoefte herkent en bereid is te onderzoeken of de aanleg van het fietspad langs de Lee technische, financieel en qua eigendommen haalbaar is. Destijds heeft onze fractie de suggestie gedaan om langs de Lee onderlangs het fietspad aan te leggen, zoals aangegeven op de plattegrond met A. De halfzachte verharding ligt er al evenals een bord wat aangeeft dat het pad bovenlangs een officieel voetpad is. Uw College geeft aan dat er onderzoek zal worden gedaan naar de mogelijkheden voor de aanleg van het fietspad en als dat zo is, dan wordt dit opgevoerd in het Uitvoeringsprogramma.

bijlage artikel 42-vraag 1003 plattegrond De Lier

bijlage artikel 42-vraag 1003 foto fietspad De Lee

Eerder al zijn er plannen geweest voor een deugdelijk fietspad vanaf de Blaker naar de Laan van Adrichem. Overigens maken de fietsers op dit moment veel gebruik van het pad.

Het gaat dus om het pad richting de Blaker vanaf de Laan van Adrichem. Ook dat pad wordt veel gebruikt door fietsers. Het tegelpad is dermate slecht dat vele meldingen zijn gedaan bij het Meldpunt Leefomgeving. De wens van veel bewoners van dat deel van De Lier is dan ook om hier een goede verharding aan te brengen zodat men veiliger gebruik kan maken van het pad.

Overigens zij erop gewezen dat het fietspad een zeer aantrekkelijk fietspad is, zich langs de Lee begeeft en bijdraagt aan een goede “Lee-beleving” c.q. “leefomgeving”.

Het College heeft eerder in 2020 al aangegeven het pad te verbeteren, maar daar is nog weinig van terechtgekomen.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het College bereid om het gehele stuk langs de Lee vanaf ongeveer de Blijenburg richting Laan van Adrichem op te knappen en ook het volgende stuk langs de Laan van Adrichem en de Blaker richting de Noord-Lierweg op te knappen? Wanneer gaat dat gebeuren?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens en Leo Boekestijn

 

 

 

Back To Top