skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake snelheid begrenzing op overpaden achter (woon)percelen

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake snelheid begrenzing op overpaden achter (woon)percelen

 

Vraag 182 2014-2018

 

Edelachtbaar College,

 

De fractie van Westland Verstandig heeft signalen van bewoners die overlast ondervinden van te hard rijden (bijv. door scooters) op paden achter hun woonerf. Op deze paden, die in eigendom zijn van de eigenaren van percelen die daaraan grenzen, geldt in de meeste gevallen het recht van overpad[1].

Woonerven / achtertuinen sluiten direct via een toegangspoort aan op deze achterpaden en daar gelden in principe dezelfde verkeersregels als op trottoirs. Kleine kinderen gebruiken de overpaden ook om veilig van en naar huis te gaan. Het beheer van de bestrating is de verantwoordelijkheid van de eigenaren die er met hun perceel aan grenzen.

Westland Verstandig heeft zelf ook geconstateerd dat er in Westland al veel overpaden zijn die voorzien zijn van snelheid beperkende (rondmetalen) hekjes. Vaak twee poortjes kort achter elkaar, zo opgesteld dat een vertragende chicane ontstaat om te passeren. Vooral zie je ze op paden die zich lenen voor korte doorsteken in woonwijken worden dan ook veel gebruikt door fietsers, brommers en scooters. Het gebruik van de overpaden kan worden gekenmerkt als openbare ruimte, waarvoor normale verkeersregels gelden. Het handhaven van die regels is derhalve ene verantwoordelijkheid van de overheid. Als veelvuldig overlast ervaren wordt van te hard rijden met alle risico’s van dien zijn extra maatregelen nodig, zoals die snelheid beperkende hekjes.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het College van B&W eens met bovenstaande verdeling van verantwoordelijkheden en taken op paden tussen percelen die gemeenschappelijk toegang verzorgen naar de openbare weg? Zo niet, dan graag toelichten: aanvullen en of aanpassen.
  • Wie heeft gezorgd voor de veelvuldig voorkomende hekjes om de snelheid te beperken op overpaden in Westland? Welk uitvoerend beleid hanteert de gemeente daarbij? Criteria voor inrichting (bijvoorbeeld in combinatie met voldoende verlichting t.b.v. sociale en fysieke veiligheid) en financiering?
  • Hoe gaat het in zijn werk als bewoners extra snelheid beperkende maatregelen willen vanwege ervaren verkeers- en geluidsoverlast op hun overpad door derden? Welke rol ziet de gemeente in dat deel van gebruik van de openbare ruimte voor zich weggelegd? Hoe gaat dat procedureel in zijn werk?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig

L.P. Geubbels,
Plv. Fractievoorzitter

[1] Een recht van overpad is het recht dat u heeft om gebruik te maken van (een deel van) de grond van iemand anders. Dan mag u over de grond van uw buren lopen of fietsen om bij uw huis of ander eigendom te komen.

Back To Top