skip to Main Content

Vragen aan het College inzake snelle slijtage stenen

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake snelle slijtage stenen

Vraag 278 2014-2018

Edelachtbaar College,

Onze fractie werd benaderd door een fiks aantal bewoners van Wateringen en Monster die verontwaardigd zijn over de slijtende stenen op de wegen die recentelijk pas vernieuwd zijn. De betreffende bewoners hebben veel overlast ervaren van de werkzaamheden en vrezen dat nu weer opnieuw die overlast zal terugkeren.

Het memo dat de Wethouder zond, was heel erg kort en of de oorzaak van de slijtage is het gevolg van een keuze die de Gemeente zelf gemaakt heeft, wordt in het midden gelaten. Ook de gevolgen en de omvang van het ondeugdelijk werk worden niet goed belicht. Ook heeft – zo wordt ons bericht – geen communicatie met de betreffende bewoners plaatsgevonden.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Wat is precies de oorzaak van de slijtage en wat zijn de veiligheid- en verkeersrisico’s?
  • Wat betekent het als de stenen vervangen moeten worden en wat is de tijdsperiode waarbinnen dat beslist wordt en wat is de tijdsduur van de vervangingswerkzaamheden? Hoe worden de bewoners ontzien qua (over)last? 
  • Waarom zijn de bewoners van de betrokken straten niet rechtstreeks geïnformeerd over hetgeen aan de hand was en moeten zijn zij gissen naar de redenen voor het plaatsen van de borden vlak nadat de wegen vernieuwd zijn? 
  • Waarom wordt nu pas duidelijkheid gegeven middels een persbericht terwijl de borden al een langere tijd geleden geplaatst zijn?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top