skip to Main Content

Vragen aan College inzake speeltuin Maris te Monster

1 juli 2024

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake speeltuin Maris te Monster

 

Vraag 227 2022-2026

Edelachtbaar College,

Onze fractie is al begin 2022 benaderd door bewoners van de Maris te Monster met het verzoek de speeltuin die daar is te vergroenen, omdat deze nu omrand wordt door groene betonnen palen en volledig bestraat is zonder enige beplanting en dus opgeknapt zou moeten worden. Wellicht is dit een mogelijkheid van een initiatief dat de buurt een en ander daarna gaat bijhouden.

In ieder geval is de toezegging zoals die begin 2022 gedaan is, niet nagekomen en er gebeurt nu een hele hoop met andere speeltuinen, maar niet met deze. Staat deze nu wel op de lijst van in 2025 uit te voeren werken.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  1. Is de toezegging van begin 2022 bij het College bekend?
  2. Wanneer wordt de betreffende speeltuin opgepakt? Zit deze in de planning voor 2025 en is hier ruimte voor een burgerinitiatief?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

 

 

Back To Top