skip to Main Content

Vragen aan College inzake speeltuintje Schout Naaldwijk

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

29 januari 2020

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake speeltuintje Schout Naaldwijk

 

Vraag 830 2018-2022

Edelachtbaar College,

Onze fractie is benaderd door bewoners uit de omgeving van de Schout in Naaldwijk die diverse malen bij de gemeente gemeld hebben dat onder twee speeltoestellen in plaats van steentjes een kindvriendelijke ondergrond zou moeten worden aangebracht omdat er te vaak kinderen zich bezeren en voorts dat twee banken dringend aan vervanging toe zijn. Foto’s worden bijgevoegd.

Tot nog toe gebeurt er niets en de eerste meldingen zijn al van meer dan een jaar geleden.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Waarom wordt een en ander niet teruggekoppeld naar de betreffende bewoners als zij een en ander aankaarten bij de gemeente?
  • Is dit wel bekend bij het College c.q. medewerkers?
  • Is het College bereid om de speeltoestellen en de banken op korte termijn aan te passen naar de redelijke wensen van de omwonenden?
  • Voldoet hetgeen hiervoor is aangegeven wel aan de kwaliteitscriteria zoals deze gesteld zijn in de gebiedsgerichte plannen van de gemeente?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig,
Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

bijlage artikel 42-vraag 830 foto’s speeltuintje Schout Naaldwijk

 

 

Back To Top