skip to Main Content

Vragen aan College inzake sportschool Monster

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

11 mei 2023

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake sportschool Monster

Vraag 082 2022-2026

Edelachtbaar College,

Ook onze fractie wordt benaderd door veel inwoners uit Monster die zich afvragen waarom de sportschool daar moet verdwijnen en de gemeente niet op een soepele wijze akkoord gegaan is met het gebruik door de sportschool van het Blokkerpand. Daarmee zou de sportschool in het centrum van Monster behouden kunnen blijven.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Waarom wordt bij dit soort zaken niet meer gekeken naar wat redelijk en ook wenselijk is voor een centrum als Monster en waarom wordt er veel te formeel gedacht in problemen en niet in oplossingen?
  • Kan het College alsnog per direct dit dossier serieus oppakken en alsnog ervoor zorgen dat de betreffende sportschool kan verplaatsen binnen het centrum van Monster?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

Back To Top