skip to Main Content

Vragen aan College inzake stagnatie bouwplannen Haagweg Monster en de verdere gevolgen daarvan voor de Gemeente

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

26 augustus 2021

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake stagnatie bouwplannen Haagweg Monster en de verdere gevolgen daarvan voor de Gemeente

Vraag 1094 2018-2022

Edelachtbaar College,

Onze fractie werd benaderd door een groot aantal bewoners van woningen rondom de bouwontwikkelingen Monster Noord langs de Haagweg. Destijds garandeerde wethouder Gardien, toen onze fractie kritische opmerkingen maakte over de haalbaarheid om zo dicht tegen Natura 2000 gebied 1300 woningen te plannen, dat zij geen enkel beletsel zag en ze verwachtte op korte termijn met de bouw te kunnen starten. Helaas zijn (ook) deze woorden wederom aantoonbaar niet juist en getuigen van te weinig inzicht in de -kort gezegd- huidige bouwproblematiek. De Raad van State heeft inmiddels de STAB verzocht advies te geven over de gevolgen van de plannen en over de ingediende zienswijzen. Dat betekent in ieder geval een veel langere duur van de Raad van State procedure. Ook zijn de voorbereidende werkzaamheden inmiddels stilgelegd vanwege de aanwezigheid van de streepjes pad. Opmerkelijk is het dat het College kort geleden aangaf geen enkel probleem te verwachten op fauna en natuur gebied. Nu moet eerst een onderzoek worden uitgevoerd en daarna zal een plan van aanpak moeten worden goedgekeurd door het bevoegde gezag. Verwacht wordt dat dit alles vele maanden en wellicht meer dan een jaar zal gaan duren. Al die tijd kan er niks gebeuren. Westland Verstandig voorzag deze ontwikkeling maar het College niet. Zie de opmerkingen van de wethouder Gardien tijdens de behandeling van het ontwerp bestemmingsplan.

Voorts is de communicatie naar de bewoners vanuit de Gemeente slecht. Brieven worden niet beantwoord of ten onrechte verwijst de Gemeente -ook als het over vergunningskwesties gaat- naar OWBZ, die vervolgens de bewoners weer terug verwijst naar de Gemeente die dan niet meer reageert. Dit moet echt anders.

Voorts werden wel erg veel werkzaamheden uitgevoerd in het kader van bouwvoorbereidende werkzaamheden. Ook valt op de grootschalige opslag van stenen en grond die er al vele maanden liggen en toch als depot van afval gezien moeten worden.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Kan het College aangeven welke financiële gevolgen de te voorziene uitstellen hebben, zowel bij OBWZ (voor 50% eigendom van de Gemeente) als de Gemeente? Als die financiële gevolgen er zijn hoe gaan die gedekt worden?
  • Is het College het met onze fractie eens dat het College de procedurele voortgang van het plan veel te rooskleurig heeft ingeschat en daarmee niet alleen de Gemeente schade berokkent maar ook de mensen die al een woning kochten en die voorlopig niet gebouwd zien worden?
  • Lijkt het niet goed om nu al te komen met een concrete aanpassing van de Haagweg en die aanpassing ook te gaan uitvoeren voorzover de stikstofregels dat toestaan en over die aanpassingen vooraf overleg te voeren met de bewoners die daarover al vaker het College -zonder daarop een inhoudelijke reactie te ontvangen- benaderden?
  • Evenals in het Watergat klagen de bewoners over in het gebied rondwaaiend piepschuim dat komt uit de gronden waarop voorheen kassen stonden en die blijkbaar niet correct gesloopt zijn. Wat gaat het College -de gronden zijn waarschijnlijk nog eigendom van de gemeente- daaraan doen?
  • Waarom communiceert het College slecht richting de bewoners die geregeld brieven zenden maar daarop of geen of een onbevredigende reactie krijgen? Kan het College toezeggen dit te verbeteren?
  • Wie houdt in de gaten of OWBZ of de Gemeente niet meer doen dan alleen bouwvoorbereidende werkzaamheden of moeten de bewoners vaker handhavingsverzoeken gaan doen?
  • Welk standpunt neemt het College in over de al meer dan 1 jaar gedane opslag van gebruikte stenen en grond op de percelen? Als een particulier dat zou doen dan zou hij toch al lang zijn aangeschreven en waarom is dat hier niet gebeurd?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

Back To Top