skip to Main Content

Vragen aan College inzake stand van zaken aanvragen huisvesting arbeidsmigranten op Westlandse bedrijven

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

19 september 2022

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake stand van zaken aanvragen huisvesting arbeidsmigranten op Westlandse bedrijven

 

Vraag 027 2022-2026

 

Edelachtbaar College,

In het actieprogramma van de coalitie wordt een vernieuwde wijze van aanpak van huisvesting arbeidsmigranten geregeld. Niet langer meer op niet passende locaties waar veel weerstand tegen is, maar concentratie op 2 grote locaties bij de Horti Campus en ABC en daarnaast op de bedrijven. Deze vraag gaat over de laatste wijze van huisvesting op de bedrijven.

Onze fractie ontvangt berichten van initiatiefnemers -meestal tuinders- die op zich goede aanvragen hebben, maar die echter in de voorfase of in de verdere procedure niet worden gehonoreerd ofwel verder behandeling dermate ingewikkeld en lastig wordt gemaakt dat het tot niets leidt. Ook Glastuinbouw Westland beklaagde zich daar bij een recente ontmoeting over en zij spraken over ca. 13 aanvragen die het vorenstaande lot ondergingen. Dit is zeker niet wat het actieprogramma regelt.

Reden voor deze vragen om helderheid te krijgen en hopelijk verbetering.

De vragen:

  1. Hoeveel aanvragen werden gedaan en klopt het dat geen enkele aanvrage het haalde, althans zonder te bezwarende voorwaarden?
  2. Kan het College alle aanvragen en de reacties vanuit het College aan de Raad beschikbaar stellen?
  3. Is het College bereid de afgedane aanvragen alsnog opnieuw te beoordelen op haalbaarheid en dat snel te doen? Is het College het met onze fractie eens dat vooral positief moet worden gedacht over huisvesting op de bedrijven?
  4. Gezien het belang van een goede en snelle aanpak van huisvesting op de bedrijven, is het College bereid om de afwikkeling van deze aanvragen middels maatwerk zelf te beoordelen en niet langer middels mandatering?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

Back To Top