skip to Main Content

Vragen aan College inzake stand van zaken natuurbegraven in de Bonnenpolder

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake stand van zaken natuurbegraven in de Bonnenpolder

 

 

Vraag 679 2018-2022

Edelachtbaar College,

Bijgaand verslag aan de Raadscommissie BWB werd aan onze fractie toegestuurd door een aantal inwoners van Westland. Blijkbaar gaat Rotterdam inmiddels om en is het wachten op een ontwerpbestemmingsplan waarin natuurbegraven wordt geregeld.

Welke actie onderneemt het College zoals eerder beloofd? Het wordt nu wel tijd dat actie wordt ondernomen daar anders we voor een voldongen feit geplaatst worden.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het College bekend met de notitie van de wethouder aan de Raadscommissie BWB van Rotterdam?
  • Welke concrete acties gaat het College nu op korte termijn nemen om duidelijk te maken dat Westland de plannen niet wenst gerealiseerd te krijgen?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

bijlage art. 42-vraag 679 verslag aan Raadscommissie BWB

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig,
P.J.L.J. Duijsens
Fractievoorzitter

 

 

 

Back To Top