skip to Main Content

Vragen aan College inzake stand van zaken strijd tegen laaggeletterdheid

Het College van Burgemeester en Wethouders|
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

12 december 2022

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake stand van zaken strijd tegen laaggeletterdheid

 

Vraag 045 2022-2026

 

Edelachtbaar College,

In onze Burgerkantoren krijgen we geregeld bezoek van inwoners die navraag doen over de stand van zaken van de laaggeletterdheid. Laaggeletterdheid komt veel in Westland voor en tijdens de verkiezingscampagne hebben vele partijen, waaronder ook Westland Verstandig, beloofd dat de laaggeletterdheid een aandachtspunt zou zijn in deze bestuursperiode.

Bekend is inmiddels dat de Bibliotheek en Vitis daar mee bezig zijn, maar niet is duidelijk hoe ver het daarmee staat en of er voortgang geboekt wordt en hoe dat enigszins kan worden gemonitord.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Hoe staat het met de laaggeletterdheid?
  • Wanneer kunnen de eerste resultaten van de extra inspanningen die gedaan worden, worden tegemoet gezien?
  • Is het College het er mee eens dat bij de komende verkiezingen in 2026 het percentage laaggeletterdheid fors omlaag gebracht moet zijn ten opzichte van het percentage wat het was?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

 

Back To Top