skip to Main Content

Vragen aan het College inzake Steunpunt Zorg en veel voorkomende klacht

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake Steunpunt Zorg op site Westland Verstandig en veel voorkomende klacht

 

Vraag 255 2014-2018

 

Edelachtbaar College,

 

Bij het Steunpunt Zorg van Westland Verstandig zijn de afgelopen periode meerdere klachten binnengekomen over het navolgende fenomeen en Westland Verstandig vindt dat daar de gemeente een actievere rol dan nu het geval is, moet gaan spelen.

Het betreft veelal ouderen die voor een ingreep opgenomen zijn in een ziekenhuis buiten Westland –onder meer na een val waardoor een breuk ontstaan is of een tia-. In het ziekenhuis wordt op een bepaald moment aangegeven dat een behandeling niet meer nodig is en dan moet er vertrokken worden. Daarna ontstaat een zoektocht langs verzorgingshuizen in de buurt van Westland omdat Westland zelf geen plaatsen heeft. Dit is niet goed en Westland Verstandig vindt dat hier de gemeente een veel actievere rol in moet hebben. Het betreft immers Westlandse inwoners en hier past geen formeel denken “dit is niet onze zaak, maar een zaak van de verzekeraar/het zorgkantoor of welke dienst dan ook”. De gemeente Westland is hier aan zet en moet de mensen helpen op een juiste plek en wel in Westland geplaatst te kunnen worden.

Het betreft veelal mensen die hun hele leven lang nog geen aanspraak gemaakt hebben op zorg, maar als ze dan dringend zorg nodig hebben, die niet kunnen krijgen hetgeen hen meestal groot verdriet en leed brengt omdat ze niet alleen niet geholpen zijn, maar zich ook in de steek gelaten voelen. Nu ook het beleid van de gemeente Westland is om zelfredzaamheid als uitgangspunt te nemen en een ieder zo lang mogelijk thuis moet blijven, zullen dit soort problemen opgelost moeten worden.

Een tweede soort probleem dat zich voordoet is dat mensen vanuit het ziekenhuis of het verzorgingshuis naar huis gaan en daar ofwel geen aangepaste woning aantreffen die wel nodig is om veilig te kunnen wonen, ofwel dat niet de geschikte hulpmiddelen er zijn ofwel dat er medicijnen moeten komen, ook ’s nachts, die niet opgehaald kunnen worden terwijl ook de brengservice het laat afweten. Dit zijn allemaal knelpunten die dringend zijn en die ook heel veel voorkomen. Wil Westland goed voor haar inwoners op het gebied van de zorg zijn, dan zullen deze bijna dagelijks zich voordoende kwesties goed geregeld moeten worden en nogmaals de gemeente is aan zet en hier past geen afschuiven naar andere instanties of in sommige gevallen zelfs naar de huisarts die dan met een onoplosbaar probleem geconfronteerd wordt.

Zodra de eigen vader of moeder een probleem heeft, houden in veel gevallen de burgers geen prettige ervaring over van contacten met de diverse instanties dan wel de gemeente en vaak is heel veel inspanning, doorzettingsvermogen en drang nodig om een deel van de terechte wensen vervuld te krijgen. Dit is een beeld wat we als gemeente niet moeten willen.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Herkent uw College zich in vorenstaande problematieken en komen deze problemen ook bij uw College dan wel de ambtenaren terecht?
  • Wat zijn de concrete maatregelen die uw College denkt te gaan ondernemen en is het College bereid om op zich te nemen afdoende maatregelen te nemen zodat dit soort knelpunten op 31 december 2017 absoluut zich niet meer gaan voordoen in Westland?
  • Is uw College bereid om voldoende budget vrij te maken voor de oplossing van vorenstaande alledaagse problemen?
  • Is het College bereid om zoals in de beleidskaders is afgesproken, “niet orthodoxe wegen” te bewandelen om dit soort alledaagse problemen op te lossen? Oplossingen zijn er door meer crisisplekken in Westland te creëren, sneller te zijn met het aanpassen van woningen (een douche in plaats van een bad, drempels wegnemen en adviezen opvolgen van instanties die gespecialiseerd zijn in het aanpassen van woningen uitgaande van de handicap die de bewoner heeft) en ook te voorzien in een nachtapotheek, althans deze in te passen in de al bestaande voorzieningen in Westland en daar eventueel ook budget voor vrij te maken dan wel nieuwe afspraken te maken met de zorgaanbieders die toch ook aan de contracten over de zorg met Westland geld verdienen en bij bijeenkomsten graag verklaren de gemeente Westland een goede contractspartij te vinden.
  • Is het College bereid om direct maatregelen te nemen waardoor personen die uit ziekenhuizen dan wel verzorgingshuizen komen en weer naar huis willen, beter thuis opgevangen worden en meer op maat gemaakte voorzieningen/bijstand krijgen? Is het College bereid alle beschikbare zorggelden ook voor zorg in te zetten?

 

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

 

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top