skip to Main Content

Vragen aan College inzake stilte rondom realisering Jumbo-supermarkt in Wateringen

5 juni 2024

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake stilte rondom realisering Jumbo-supermarkt in Wateringen

 

Vraag 218 2022-2026

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt benaderd door inwoners van Wateringen die zich ernstige zorgen maken over de stilte rondom de realisering van de Jumbo-supermarkt in Wateringen. Ze lezen wel berichten over de aanleg op kosten van de gemeente van een nieuwe rotonde ter hoogte van de nieuwe supermarkt.

Er zouden verkeersrapporten zijn en daarin zou de rotonde ook een belangrijk element zijn. Het steekt die bewoners dat de gemeente de rotonde bekostigt en dat enkel en alleen om de ontwikkelaar ten dienste te zijn. Weliswaar voert de gemeente ook op de bevordering van de verkeerscirculatie in Wateringen, maar men vraagt zich terecht af in hoeverre een nieuwe rotonde in dit deel van Wateringen bijdraagt aan de problemen in en rond Wateringen en Kwintsheul. In het coalitieakkoord staat dat het kruispunt Herenstraat / Plein zou worden opgeknapt om een snellere doorstroming in de Herenstraat te krijgen, maar wat nu de plannen zijn valt daar niet mee te rijmen. Die plannen zijn veel groter en duurder. Het geld kan beter gebruikt worden voor de verbetering van het verkeer in heel Wateringen en maatregelen die wel effectief zijn en zullen werken.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  1. Hoe staat het met de verkeersrapporten die zijn opgemaakt voor de onderbouwing van de mogelijke komst van een Jumbo-supermarkt in het voormalige Rabobankgebouw?
  2. Waarom zijn die rapporten nog niet gedeeld met de omwonenden en de Raad?
  3. Klopt het dat de aanleg rotonde vooral nodig is vanwege de komst van de supermarkt en hoe gaat het dan met de kostentoerekening? Het mag toch niet zo zijn dat de zeer hoge kosten van aanleg door de gemeente gedragen worden en de ontwikkelaar het profijt ervan heeft. Is het College het hiermee eens?
  4. Welke oude rapporten zijn er nog over een dergelijke grote rotonde. Naar verluidt zijn die zwaar negatief. Klopt dit?

Gaarne deze vraag beantwoorden vóór 3 juli omdat dan de Kadernota behandeld gaat worden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

 

Back To Top