skip to Main Content
Vragen Aan College Inzake Straatverlichting

Vragen aan College inzake straatverlichting

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

5 augustus 2019

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake straatverlichting

 

Vraag 735 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt herhaaldelijk benaderd door inwoners van Westland die constateren dat de straatverlichting terwijl het nog licht is aangaat en nog lang nadat het licht geworden is door blijft branden. Correspondentie werd gevoerd met Westland Infra/Juva en dat leverde niet meer op dan dat de verlichting
’s avonds aangaat en ’s ochtends uitgaat.

De vraag is of dit anders geregeld kan worden en wat de financiële gevolgen zijn van de huidige gang van zaken.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Kan het College opgave doen van de totale kosten van de straatverlichting –het energieverbruik op jaarbasis voor heel Westland- en heeft het College becijferd wat het zou betekenen als de verlichting wel gelijke tred houdt met het licht worden en het donker worden op een dag?
  • In hoeverre heeft Westland Infra/Juva belang bij de instellingen zoals die nu plaatsvinden en kan het College aangeven wat jaarlijks aan Westland Infra, dan wel een derde betaald wordt voor het gebruik en het transport van de elektriciteit voor de straatverlichting?
  • Is het College bereid om naar aanleiding van die cijfers uit te zoeken of hier op bezuinigd kan worden, zonder dat de “dienstverlening” in gevaar komt?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig,
P.J.L.J. Duijsens
Fractievoorzitter

 

 

Back To Top