skip to Main Content

Vragen aan het College inzake structurele problemen in adequate zorg in Westland zijn er wel degelijk

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake structurele problemen in adequate zorg in Westland zijn er wel degelijk

 

Vraag 256 2014-2018

 

Edelachtbaar College,

 

Onze fractie werd geconfronteerd met het navolgende geval wat helaas meer in Westland voorkomt.

Een man diep in de 80, die ongeveer 60 jaar gehuwd is en in Westland woonachtig, ziet zich geconfronteerd met het feit dat zijn echtgenote in een verzorgingshuis woont in Den Haag –noodgedwongen omdat in Westland geen plaats is- terwijl hij niet naar dat verzorgingshuis kon en mocht omdat hij te gezond is en dus niet meer met zijn vrouw kan samenwonen. Voor de betreffende persoon is dit een groot leed en zeker als er ook nog barrières zijn voor de mogelijkheden om zijn echtgenote geregeld te bezoeken. Hij is alleen woonachtig in Monster en heeft al een aantal keren verzocht om samen met zijn vrouw de laatste jaren van hun leven te mogen doorbrengen. Dit wordt echter onmogelijk gemaakt.

De man is recentelijk het volgende overkomen. Hij is bekneld geraakt tussen zijn bed en de muur, heeft daar twee dagen gelegen en is uiteindelijk door een medewerkster van een zorgaanbieder die hem wekelijks bezoekt, aangetroffen. Gelukkig op tijd en er is geen onherstelbaar leed en ziekte veroorzaakt.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is uw College bekend met vorenstaande toch wel schrijnende situaties?
  • Houdt de wethouder vol dat het gerechtvaardigd is dat een groot deel van de reserves van de bedragen die van het Rijk ontvangen worden voor zorg, voor onder meer voor de glasreconstructie worden ingezet en niet meer voor de zorg beschikbaar zijn, terwijl dit soort zaken zich nog steeds in Westland voordoen?
  • Wordt het niet tijd voor structurele maatregelen voor goede opvang in dit soort, een beetje standaard wordende gevallen?
  • Ongetwijfeld zal de wethouder roepen dat dit niet iets is waar de gemeente Westland voor moet opkomen, maar het betreft toch Westlandse inwoners. Is dat niet voldoende om zich de zorg voor die Westlanders aan te trekken, zeker als er structureel geld overblijft van het door het Rijk uitgekeerde bedrag voor die zorg voor de Westlandse inwoners?
  • Is er een meldplicht van de zorgaanbieders als zij dit soort zaken aantreffen? Wordt dat gemeld bij de gemeente dan wel het inmiddels al feitelijk zelfstandig opererende Sociaal Kernteam? Is vorenstaande casus bijvoorbeeld bij de wethouder bekend?
  • Lijkt het niet goed dat de zorgaanbieders de instructie krijgen als geen melding plaatsvindt, om dit dan direct te melden zodat ook door het College aan de hand van concrete gevallen beleid kan worden ontwikkeld om dit soort, voor de betreffende persoon in ieder geval, schrijnende situaties te voorkomen en als ze zich al dreigen voor te doen, treffende maatregelen te nemen zodat geen splitsing van oudere, kwetsbare en al heel lang samenwonende partners plaatsvindt? Moet daar niet beleid op ontwikkeld worden?

Ook in de door de Raad aangenomen beleidskaders wordt aangegeven dat zelfredzaamheid uitgangspunt is en in ieder geval kwalitatief goede zorg geleverd wordt. Valt dit niet hieronder, zeker nu gezien het ouder worden van vele Westlanders, dit een veel voorkomend probleem is?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top