skip to Main Content

Vragen aan College inzake subsidie ruiterpaden

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

25 november 2020

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake subsidie ruiterpaden

 

Vraag 954 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

 

De Provincie Zuid-Holland stelt in 2020 een fors bedrag beschikbaar voor de aanleg van ruiter- en menpaden. Er is ruim € 900.000,– beschikbaar. De Provincie heeft de ambitie uitgesproken dat de bestaande ruiter- en menpaden van 550 kilometer moet worden uitgebreid naar 700 kilometer. De Provincie zou al subsidie hebben verleend / toegezegd aan de gemeente Westland voor de aanleg van een duinpad bestaande uit de verbinding tussen Slag Vlugtenburg en het Schelpenpad.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is vorenstaande subsidie bij het College bekend en is een dergelijke subsidie ook al toegezegd / verleend?
  • Welke concrete plannen heeft het College om de subsidie daadwerkelijk te gaan gebruiken ten behoeve van de aanleg van ruiterpaden?
  • Westland heeft tot nog toe drie doodlopende ruiterpaden. Wat gaat daar verder mee gebeuren?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

 

Back To Top