skip to Main Content

Vragen aan College inzake te snel rijden Zeestraat ‘s-Gravenzande

Het College van Burgemeester en Wethouders|
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

3 februari 2023

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake te snel rijden Zeestraat
‘s-Gravenzande

Vraag 062 2022-2026

Edelachtbaar College,

De bewoners van de Zeestraat in ‘s-Gravenzande willen dat er betere aanduidingen komen voor het feit dat men daar maar 50 km per uur mag rijden. Meer aanduidingen zijn gewenst omdat veel chauffeurs menen dat daar 80 km per uur gereden mag worden.

Op de Zandeveltweg bij het ISW Sweelinck zou 30 km per uur gereden moeten worden als maximum en ook dat zou heel goed moeten worden aangegeven, zeker ter hoogte van het zebrapad.

Dit leidt tot de navolgende vragen:

  • Is het College bereid in de Zeestraat duidelijker de maximum snelheid door te geven en de Zandeveltweg aan te wijzen als 30 km-weg?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

 

Back To Top