skip to Main Content

Vragen aan College inzake toegang tot strand en duinen

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

29 november 2021

 

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake toegang tot strand / duinen

 

Vraag 1153 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Zowel bij Vlugtenburg als bij het Schelpenpad staat een slagboom die moet voorkomen dat de strandopgangen gebruikt worden door automobilisten. Strandopgangen zijn bedoeld voor voetgangers en fietsers. Alleen bij Vlugtenburg staat de slagboom bijna constant open en bij het Schelpenpad is dat ook regelmatig het geval. Uiteraard is het van belang voor hulpdiensten, het Hoogheemraadschap en Dunea om snel toegang te krijgen tot het strand en de duinen. Is het niet zinvoller om een poller te plaatsen.

Dit leidt tot de volgende vraag:

  • Is het College bereid om de huidige slagbomen te vervangen door pollers die door de hulpdiensten en Dunea en het Hoogheemraadschap te allen tijde te bedienen zijn?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

 

 

Back To Top