skip to Main Content
Vragen Aan College Inzake Toestand Fietspad Molenslag

Vragen aan College inzake toestand fietspad Molenslag

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake toestand fietspad Molenslag

 

 

Vraag 654 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Bij onze fractie zijn op zondagochtend een aantal klachten binnengekomen over de toestand van het fietspad bij Molenslag tussen Ter Heijde en Molenslag. Er wordt daar bij gladheid niet gestrooid. Weliswaar staan er borden dat dat niet gebeurt, maar toch heeft dat zondagochtend tot een verwonding van een fietser geleid.

Dit leidt tot de navolgende vragen:

  • Kan het College er bij de Provincie op aandringen om ook de fietspaden bijtijds gladvrij te maken?
  • Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat iedere gewonde die hier valt ten gevolge van geen goed beheer, er één te veel is?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig,
P.J.L.J. Duijsens
Fractievoorzitter

 

 

 

 

Back To Top