skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake toewijzing huurwoningen in de sociale sector

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het oude Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake toewijzing huurwoningen in de sociale sector

 

Vraag 209 2014-2018

 

Edelachtbaar College,

 

Onze fractie wordt dagelijks meerdere malen benaderd door inwoners uit Westland die bij toewijzing van huurwoningen in de sociale sector problemen ondervinden. Los van elkaar zijn we benaderd door een aantal personen die hoog stonden op een wachtlijst voor een sociale huurwoning, eigenlijk ervan uitgingen dat die woning aan hen zou worden toegewezen, maar op het allerlaatste moment te horen kregen dat “de gemeente de woning geclaimd had voor zogenaamde statushouders” waardoor de betreffende woning niet kon worden toegewezen. Het gevolg is dat de betreffende personen de al ongeveer half toegezegde en toegewezen woning aan hun neus voorbij zien gaan, hetgeen wederom betekent lang wachten op een geschikte woning.

Een ander fenomeen is, wat onze fractie ook al eerder aan de orde gesteld heeft, dat sociale huurwoningen zodra ze vrijkomen door de woningcorporaties direct in huur verhoogd worden en dat soms met € 300,–, om dan vervolgens de woning voor bijvoorbeeld € 900,– weer opnieuw te gaan verhuren. Zo ook bij woningen van Vestia die bestemd zijn voor 55+-bewoners. Het gevolg is dat er ongelijkheid in huurprijzen binnen één complex ontstaat, terwijl voorts huurwoningen heel lange tijd leegstaan omdat niemand in staat of bereid is € 900,– huur per maand te betalen. Dit zijn allemaal ongewenste ontwikkelingen en gezien de nieuwe verhouding tussen de corporaties en de gemeente vindt Westland Verstandig dat de gemeente hier iets tegen moet ondernemen.

In ieder geval moet in kaart gebracht worden wat er nu gaande is, daar op deze wijze de sociale huurwoningenvoorraad ook in gevaar gaat komen omdat blijkbaar bij het leegkomen van woningen, de woningcorporaties gaan voor het grote geld en de woningen in huur verhogen. Vervolgens zouden dezelfde woningcorporaties weer eventueel met steun van de gemeente nieuwe sociale huurwoningen gaan bouwen, maar dat is natuurlijk het paard achter de wagen spannen. Behoud van de huidige sociale huurwoningenvoorraad is belangrijk. Ook in de Woonvisie is daarmee rekening gehouden en is zeker geen rekening ermee gehouden dat het een vaste praktijk wordt dat vrijkomende sociale huurwoningen fors in huurprijs worden verhoogd.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het juist dat uw College woningen claimt voor statushouders bij woningcorporaties? Als dat zo is, is het uw College dan bekend dat Westlandse inwoners op het laatste moment moeten worden afgewezen ondanks het feit dat de woningcorporaties al bij hen verwachtingen hebben doen ontstaan dat zij op korte termijn een bepaalde woning toegewezen zouden krijgen? Is dit niet op een andere wijze in te richten en kan uw College niet op een andere wijze met de woningcorporaties omgaan waarbij ook met de belangen van degenen die op de wachtlijsten staan/urgente gevallen rekening gehouden wordt?
  • Is het uw College bekend dat woningcorporaties de huren fors omhoog doen bij het vrijkomen van een sociale huurwoning? Is het College bereid om te onderzoeken bij hoeveel woningen dat in de afgelopen twee jaren gebeurd is? Is uw College bereid om aan de woningcorporaties te berichten dat dit niet de bedoeling is van de sociale huurwoningenvoorraad? Is uw College bekend met het feit dat dan vervolgens de sociale huurwoning met een te hoge huurprijs lange tijd blijft leegstaan omdat er geen gegadigden zijn? Is uw College bereid om met de woningcorporaties over dit fenomeen van gedachten te wisselen? Hoeveel woningen zijn op de hiervoor beschreven wijze uit de sociale huurwoningenvoorraad verdwenen?
  • Eerder heeft onze fractie er al op gewezen dat het ongewenst is dat woningcorporaties überhaupt woningen gaan verhuren aan uitzendbureaus die dan vervolgens arbeidsmigranten huisvesten in de betreffende woning. Die praktijk gaat nog steeds door. Heeft uw College daar zicht op en wordt het niet tijd dat daar duidelijke richtlijnen voor gaan komen en wel zodanige richtlijnen dat het gewoon niet mogelijk moet zijn om dit soort commerciële verhuringen te doen door woningcorporaties? Heeft uw College genoeg gereedschap in de gereedschapskist om dit soort praktijken tegen te gaan?
  • Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat het ongewenst is dat in een 55+-woningencomplex van Vestia er om onverklaarbare redenen diverse huurprijzen gelden voor appartementen die exact gelijk zijn? Zeker als de verschillen soms meer dan € 300,– zijn? Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat op dit punt de woningcorporaties toch beter moeten nadenken daar dit soort ongelijkheden niet gepast zijn in een sociaal denkend Westland? Welke acties is uw College bereid om te ondernemen richting de woningcorporaties waar vorenstaande ongelijke huursituaties zich voordoen?

 

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

 

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

 

Back To Top