skip to Main Content

Vragen aan College inzake toezeggingen plaatsen laadpalen

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

2 december 2022

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake toezeggingen plaatsen laadpalen

Vraag 040 2022-2026

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt benaderd door bewoners die toegezegd hebben gekregen dat er een laadpaal zou worden geplaatst in hun omgeving en ook een concrete toezegging hebben gekregen van een periode wanneer die plaatsing zou plaatsvinden. Inmiddels hebben die bewoners brieven gekregen van Equans dat er onenigheid is met de gemeente en dat voorlopig niet tot plaatsing wordt overgegaan.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het College bekend met vorenstaande gang van zaken?
  • Welke problemen zijn er en zijn die oplosbaar?
  • Wanneer worden die problemen opgelost?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

 

Back To Top