skip to Main Content

Vragen aan College inzake toezeggingen voetpad langs “de Lee”

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

25 november 2020

 

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake toezeggingen voetpad langs “de Lee”

 

Vraag 953 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Het College deed eerder toezeggingen over het voetpad langs “de Lee”. Het gaat om het voetpad onderlangs. Inmiddels is vanuit het College als antwoord gegeven dat het pad technisch en qua eigendommen mogelijk is, maar dat tevens is vastgesteld dat er een grote behoeft aan is. Echter binnen het uitvoeringsprogramma zou nog gekeken worden naar de financiële middelen die voorhanden zijn.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Heeft het College inmiddels de financiële middelen gevonden?
  • Een dergelijk pad kan toch aangelegd worden in het kader van de normale gebiedsgerichte plannen?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

Back To Top