skip to Main Content

Vragen aan College inzake uitbreiding bij het ABC-terrein

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

5 juli 2023

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake uitbreiding bij het ABC-terrein

Vraag 100 2022-2026

Edelachtbaar College,

Maandagavond was de inloop over de uitbreiding bij het ABC-terrein. Uiteraard moet het bestemmingsplan nog in procedure gebracht worden, maar de avond had blijkbaar de intentie om de verplichte participatie vorm te geven.

Onze fractie heeft heel veel mensen ontmoet die geen uitnodiging voor de avond ontvangen hadden, terwijl ook geen aankondiging in de pers van de avond plaatsvond. Ook wij als Raad zijn pas zeer laat geïnformeerd, niet door een aparte uitnodiging maar doordat de griffie blijkbaar kort vóór de geplande avond het evenement op ons informatiesysteem (Parlaeus) plaatste.

Vooral mensen die wel in de buurt wonen maar geen uitnodiging ontvangen hebben, vonden dit erg vreemd en ook teleurstellend en waren er zelfs boos over. Dit alles nog los van hun inhoudelijke bezwaren tegen het plan.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Waarom wordt er nu weer op het gebied van de communicatie geen goede inhoud gegeven aan de participatie en worden mensen gewoon niet uitgenodigd waardoor ze soms bij toeval wel, maar meestal niet aanwezig zijn en dus later gegriefd zijn doordat zij zijn overgeslagen?
  • Waarom is er geen algemene aankondiging van de avond gegeven en is dat ook niet bijtijds geschied? Nu bestond de indruk bij vele mensen, en onze fractie moest dat helaas beamen, dat er snel vóór de zomervakantie iets moest gebeuren. Klopt dat?
  • Lijkt het niet zinvol dat voor dit soort plannen voordat zij voor participatie worden vrijgegeven –het betrof al zeer uitgewerkte plannen omdat de tekeningen al voorhanden waren en op borden hingen- een rondje langs de Raad gemaakt wordt om af te tasten in hoeverre een plan als dit draagvlak in de Raad heeft?
  • Het betreft een vrij groot plan dat verstrekkende gevolgen heeft voor zowel de omgeving, de direct aanwonenden, de infrastructuur en mensen die aan de Arckelweg wonen. Heeft het College dit niet goed onderkend vooraf?
  • Is er wel al een anterieure overeenkomst gesloten met de ontwikkelaar en mogen wij over die anterieure overeenkomst beschikken? Eerder heeft de rechter bepaald dat anterieure overeenkomsten –zij het met zwarte balken- openbaar gemaakt moet worden. Is het College daartoe bereid?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

 

 

Back To Top