skip to Main Content

Vragen aan College inzake uitbreiding pilot kabelgoten voor aansluiting elektriciteit voor auto’s

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

6 september 2022

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake uitbreiding pilot kabelgoten voor aansluiting elektriciteit voor auto’s

 

Vraag 025 2022-2026

 

Edelachtbaar College,

Destijds heeft het College bekend gemaakt dat 40 locaties in Westland zouden worden aangewezen voor een kabelgoottegel. Onze fractie krijgt berichten van inwoners waaruit blijkt dat zij zich aangemeld hebben, maar buiten de 40 vallen omdat de 40 al vol zijn. Onze fractie was het ermee eens dat 40 locaties zouden worden aangewezen, maar nu de belangstelling zo groot is, vragen we ons af of niet meer locaties moeten worden aangewezen.

 

Dit leidt tot de volgende vraag:

  • Is het College bereid om meer dan 40 locaties aan te wijzen om kabelgoottegels neer te leggen?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

Back To Top