skip to Main Content

Vragen aan College inzake uitstel uitvoering besluit buslijn 31 buiten om in Monster, wel per direct een aantal maatregelen treffen en na afweging van alle belangen te komen met een alternatieve oplossing

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

26 augustus 2021

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake uitstel uitvoering besluit buslijn 31 buiten om in Monster, wel per direct een aantal maatregelen treffen en na afweging van alle belangen te komen met een alternatieve oplossing

Vraag 1095 2018-2022

Edelachtbaar College,

Onze fractie werd eerder benaderd door meer dan 60 ongeruste inwoners van Monster die allen grote problemen voorzagen door verplaatsing van de bushaltes van lijn 31. Het betreft dan ouderen of mensen met een beperking die al vaak daardoor zijn aangewezen op het openbaar vervoer. Tijdens de door Westland Verstandig georganiseerde avond op 25 augustus jl. bleek dat het collegebesluit genomen werd zonder dat vooraf de winkeliersvereniging, de Seniorenraad, de belangorganisatie voor slechtzienden en de inwoners die afhankelijk zijn voor wat betreft hun mobiliteit naar hun mening te vragen zodat ook met hun belangen rekening kon worden gehouden. Jammer weer natuurlijk en het College gaat maar door met geen rekening te houden met alle belangen die bij een besluit betrokken zijn. Bekend beeld helaas. Tijdens de bijeenkomst werden vele suggesties en ideeën naar voren gebracht over eventueel andere oplossingen van de nu bestaande problemen. Wethouder Pieter Varekamp was bij de bijeenkomst aanwezig en heeft één en ander aangehoord en ook reacties gegeven. De vraag is of al die ideeën en suggesties en ook de problemen van inwoners van Monster en Ter Heijde leiden tot een heroverweging.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het College bereid om alsnog andere maatregelen te nemen zodat uitvoering per eind augustus van het besluit niet nodig is?
  • Kan het College wat met de suggesties -kleinere bussen buiten de spits, 1 keer per uur wel buslijn 31 door centrum, beter contact tussen de EBS chauffeurs waardoor er maar 1 bus gelijk door een straat rijdt, afdwingen van de 15 km snelheid etc.- en is het College bereid daar verder mee aan de slag te gaan o.m. richting EBS?
  • Wanneer kunnen we de door het College toegezegde wijze van evalueren van de wijziging verwachten?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

Back To Top