skip to Main Content

Vragen aan het College inzake uitvoering accommodatiebeleid

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het oude Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake uitvoering accommodatiebeleid

 

Vraag 248 2014-2018

 

Edelachtbaar College,

Al vele jaren wordt gesproken over accommodatiebeleid en aanvankelijk zou de herijking subsidies gekoppeld zijn aan het accommodatiebeleid. Daar de subsidieslag meer bezuinigingen opleverde dan voorzien, bleef het accommodatiebeleid liggen. Sindsdien is aanvankelijk hoog opgegeven, maar mede door de politieke druk is er nauwelijks nog iets van het accommodatiebeleid overgebleven. Wel dat getracht wordt een aantal accommodaties multifunctioneel te krijgen wat natuurlijk een prima uitgangspunt is als de verenigingen en andere betrokkenen daarvoor voelen.

Tariefsverhogingen zouden niet worden doorgevoerd, althans die zijn niet wenselijk zeker in deze tijd waar het belang van verenigingen en samenwerkingsverbanden voor de Westlandse gemeenschap en bevolking zo belangrijk is. Desalniettemin wordt in De Lier en ‘s-Gravenzande doorgegaan met het verhogen van de tarieven. Recentelijk nog hebben een groot aantal verenigingen en personen daarover zich beklaagd.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Waarom worden toch aanmerkelijke tariefsverhogingen -25%- doorgevoerd bij de Lierse verenigingen? Ook in ’s-Gravenzande in de Westlandhal zou sprake zijn van een tariefsverhoging. Waarom uitgaande van de begroting?
  • Om welk bedrag in euro’s gaat het bij de verenigingen in De Lier en om welk bedrag in ‘s-Gravenzande?
  • Uit de begroting meervoudig gebruik accommodaties blijkt niet dat er sprake is van een tariefsverhoging bij verenigingen. Is deugdelijk overleg gevoerd met de verenigingen en heeft dat overleg enige invloed gehad op het voornemen van het College?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top