skip to Main Content

Vragen aan College inzake uitvoering initiatiefvoorstel WV voor leningen voor duurzaamheidsmaatregelen aan verenigingen, maatschappelijke instellingen, kerken, scholen en VvE’s

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

28 juni 2023

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake uitvoering initiatiefvoorstel WV voor leningen voor duurzaamheidsmaatregelen aan verenigingen, maatschappelijke instellingen, kerken, scholen en VvE’s

 

Vraag 096 2022-2026

 

Edelachtbaar College,

Recent heeft de Raad het initiatiefvoorstel van Westland Verstandig, GBW en VVD aangenomen en dat betekent dat de uitvoering direct ter hand genomen kan worden van de leningsfaciliteit die voor duurzaamheidsmaatregelen gegeven wordt aan kerken, verenigingen, maatschappelijke instellingen, scholen en VvE’s. Tot nog toe is er nog geen actie ondernomen en op de website kan nog geen aanvraag worden ingediend.

De vraag is:

  • Wanneer gaat het College over tot handelen en kunnen aanvragen worden ingediend?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

 

Back To Top