skip to Main Content

Vragen aan College inzake van het kluitje in het riet gestuurd worden

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

28 september 2021

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake van het kluitje in het riet gestuurd worden

Vraag 1119 2018-2022

Edelachtbaar College,

Bijgaand een melding van een bewoner op 16 september te 13:46:38 uur over slecht onderhoud over slecht onderhoud groen: onkruid etc. Op diezelfde dag te 14:54:03 uur krijgt de melder een mailbericht “afgehandeld op 16 september 2021” de dag van de melding. Uiteraard zonder dat aan de overlastsituatie iets gedaan werd in het uur tussen melding en bericht van de afhandeling. We krijgen dit soort meldingen en reacties veelvuldig aangeleverd.
bijlage 1 art. 42-vraag 1119 van het kluitje in het riet gestuurd worden

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Waarom is het College niet in staat om meldingen op een deugdelijke wijze te laten verwerken en ook gevolg te geven aan meldingen?
  • Heeft het College zicht op de wijze waarop meldingen worden afgedaan? Wie controleert dit? En kan het College een overzicht geven van binnengekomen meldingen en hoe die worden afgedaan?
  • Wat gaat het College doen om deze “dienstverlening” structureel te verbeteren?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

Back To Top