skip to Main Content

Vragen aan College inzake veel ongelukken op fietspad tussen Hoek van Holland en Kijkduin

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

1 juni 2023

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake veel ongelukken op fietspad tussen Hoek van Holland en Kijkduin

 

Vraag 086 2022-2026

Edelachtbaar College,

Geregeld gebeuren ongelukken met fietsers die niet bekend zijn met het feit dat de randen van de fietspaden ten opzichte van de bermen veel te hoog liggen. Dit komt doordat destijds geasfalteerd is op deze wijze en dat geldt met name voor het gedeelte vanaf de kanonnen bij Ter Heijde langs de Pietersonstraat en eigenlijk het stuk naar Hoek van Holland. Maar ook vanuit Monster naar Kijkduin is hetzelfde het geval. Hier zou wat aan moeten geschieden en waarschijnlijk is dit ofwel de verantwoordelijkheid van de Provincie ofwel van de gemeente ofwel van het Hoogheemraadschap van Delfland.

Het best zou zijn om de steile rand van het fietspad te veranderen, maar ook is het mogelijk waarschuwingsborden te plaatsen waardoor er minder of geen ongevallen meer kunnen plaatsvinden.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Kan worden nagegaan wiens taak het is om de fietspaden en dus ook de randen daarvan deugdelijk te maken en kan, als dat de verantwoordelijkheid is van de Provincie en Delfland, direct door de gemeente met de Provincie en Delfland contact worden opgenomen teneinde een en ander uit te voeren?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

 

 

Back To Top