skip to Main Content
Vragen Aan College Inzake Veiligheid Zebrapad Stokdijkkade Bij Middin-gebouw En Gemeentehuis

Vragen aan College inzake veiligheid zebrapad Stokdijkkade bij Middin-gebouw en gemeentehuis

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

29 mei 2019

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake veiligheid zebrapad Stokdijkkade bij Middin-gebouw en gemeentehuis

 

Vraag 712 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt door diverse personen benaderd dat het hierboven genoemde zebrapad niet veilig is en dat grote auto’s staan vlak tegen het zebrapad waardoor het uitzicht belemmerd wordt. Dit geeft gevaarlijke situaties, zeker omdat de betreffende oversteekplaats veel gebruikt wordt ook door personen met een beperking.

Dit leidt tot de navolgende vragen:

  • Is het mogelijk om de witte niet-parkeerplek uit te breiden waardoor een ruimere afstand tot het zebrapad in acht genomen wordt?
  • Is het ook mogelijk om eventueel een vrachtwagen- en aanhangwagenparkeerverbod in te stellen omdat dergelijke vehikels daar toch al de doorgang bemoeilijken?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig,
P.J.L.J. Duijsens
Fractievoorzitter

 

 

Back To Top